verejnÁ SÚŤAŽ

Názov predmetu zákazky:

Zavedenie inteligentnej inovácie v HESTA, spol. s r.o.

Opis predmetu zákazky

Jedná sa o obstaranie inovatívnych technológií v oblasti automatizácie výroby okien a dverí.
Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti.

1. časť predmetu zákazky:

Nárezové a obrábacie centrá. Predmet tejto časti zákazky pozostáva z dodávky 1kus Nárezové a obrábacie centrum krídiel a 1 kus Nárezové a obrábacie centrum rámov.
Podrobné požiadavky na predmet zákazky viď prílohy:

B1 - Špecifikácia predmetu zákazky,
Príloha D3 -  Plán výrobnej haly (výkres v PDF a DWG),
Príloha D4 - Zoznam profilov na opracovanie,
Príloha D5 – Nárezový plán.

2. časť predmetu zákazky:

Kovacie centrum. Podrobné požiadavky na predmet zákazky viď príloha B1 - Špecifikácia predmetu zákazky

Ponuky uchádzač predkladá na 1 alebo viac častí predmetu zákazky. Spôsob vzniku záväzku bude uzavretím kúpnej zmluvy.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: do 19.12.2018 (streda) do 13:00 hod.

Otváranie ponúk: 19.12.2018 o 14:00 hod.

Spôsob zasielania cenových ponúk

Spôsob predloženia cenovej ponuky je buď listinne v zalepenej obálke alebo elektronicky.
V prípade elektronického doručenia sa ponuky zasielajú prostredníctvom elektronickej pošty zaslanej na e-mail: klimo@hesta.sk, resp. sekretariat@hesta.sk.
Uchádzač si zvolí v prípade listinnej podoby ponuky doručenie buď poštou, kuriérom, iným doručovateľom alebo osobne. Listinné doručenie ponuky na adresu: HESTA, spol. s r.o., Jilemnického 8770/3D , 080 01 Prešov.

Viac informácií v dokumentoch na stiahnutie.

Prázdny

Kontaktné
a Fakturačné údaje


HESTA, spol. s r.o.
Jilemnického 8770/3D
080 01 Prešov, Slovenská republika

IČO: 31678572
DIČ: 2020519226
IČ DPH: SK2020519226

Číslo účtu: 4000554458/7500