....

Povinné zverejňovanie

Prázdny

Zoznam zverejnených výziev

AKTUÁLNE výzvy

Projekt Fotovoltické zariadenie 349,32 kWp

Projekt: „Zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov v spoločnosti HESTA spol. s r.o."

Názov projektu:
Zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov v spoločnosti HESTA spol. s r.o.

Hlavný cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je „Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na energetickej spotrebe v spoločnosti HESTA spol. s r.o.".

Zazmluvnená výška NFP:
121 641,19 EUR

Hlavná aktivita projektu:
Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity projektu – Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny. Miestom realizácie projektu sú výrobné haly so súpisnými číslami 13362, 13364 a 13646 v katastrálnom území Prešov vo výrobnom areáli vo vlastníctve žiadateľa na adrese Jilemnického 8770/3D, 080 01 Prešov.

Realizáciou vyššie uvedenej hlavnej aktivity projektu budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele projektu:

  • počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora – 1 (podnik),
  • zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov – 0,3493 MW,
  • zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov – 0,3493 MWe,
  • množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE – 369,79 MWh/rok,
  • odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov – 61,8 t ekviv. CO2.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Tento projekt je podporený z EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja.

Webové sídlo RO - www.op-kzp.sk
Webové sídlo SO -
www.siea.sk
Webové sídlo: ÚV SR - 
www.partnerskadohoda.gov.sk

Projekt „Zavedenie inteligentných inovácií v spoločnosti HESTA, spol. s r.o.“ 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Prázdny